Meet the 2012-2013 HDV Fellows!

Name: 
Syed (Zee) Hussain
Name: 
Jane Eun Ah Lee
Name: 
Michelle Aclander
Name: 
Jean Erwing Alouidor
Name: 
Rodiel Bolivard
Name: 
Carlos Diaz
Name: 
Patrice Goldstein
Name: 
Alan Guo
Name: 
Laura Hathaway
Name: 
Amy Lin
Name: 
Joseph Lume
Name: 
Shilpa Malik
Name: 
Aura Meza
Name: 
Michael Musillo
Name: 
Giselle Ocampo
Name: 
Etinosa Otagho
Name: 
Katherine Ozga
Name: 
Noelani Rodriguez
Name: 
Lacey Schwab
Name: 
Mathew Varghese